Producten zoeken

Levering / Retourneren

Levering / Retourneren

LEVERING / RETOURNEREN

 3.1 Alle zaken reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek, en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

3.2 Opdrachtgever dient derden te informeren over de werking van zaken geleverd door Rikz, onder andere door het verstrekken van een handleiding.

3.3 Opdrachtgever dient alle krachtens de wet of anderszins noodzakelijke vereiste voorzorgs- veiligheids- en hygiënische maatregelen te treffen die voor aflevering of het verrichten van werkzaamheden door Rikz vereist zijn. Voorts is opdrachtgever gehouden aan Rikz de aanwezigheid en exacte plaats aan te duiden van elektrische bedradingen, alsmede gas en vloeistofleidingen. Het aan Rikz door opdrachtgever bekend gemaakte en door Rikz geaccepteerde adres geldt als de plaats van levering.

3.4 De levertijd is de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen gestreefd wordt de prestatie te verrichten. Tenzij er uitdrukkelijk staat vermeld dat de levertermijn een fatale termijn is, wordt de opgegeven levertermijn geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dient de opdrachtgever Rikz schriftelijk een termijn van minimaal één maand te vergunnen om alsnog te presteren.

3.5 Ingeval van levering op afroep is opdrachtgever gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebrek van een vooraf overeengekomen termijn, uiterlijk binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, danwel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijk sommatie van Rikz. Bij gebrek van een afroep, c.q. afname binnen vorenbedoelde termijnen, heeft Rikz het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, danwel de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden.

3.6 Rikz zal steeds trachten een opgegeven levertermijn zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van Rikz, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren, danwel de ontvangst van de zaken te weigeren, behoudens in het geval er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen vervaltermijn.

3.7 Een bij de aflevering van zaken verstrekt document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever bezwaren binnen twee werkdagen schriftelijk aan Rikz mededeelt. Opdrachtgever is verplicht afgeleverde zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

3.8 Behoudens schriftelijke toestemming van Rikz, is opdrachtgever niet gerechtigd geleverde zaken aan Rikz te retourneren. Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

3.9 Indien Rikz tijdelijk aan opdrachtgever zaken beschikbaar stelt, dient opdrachtnemer deze zaken als een goed huisvader te beheren. Schade aan deze zaken wordt door Rikz op kosten van opdrachtgever hersteld.